Blog

notulen jaarvergadering 2017 HBV de Vaart

Agendapunt Afspraak Actie
1. Opening en mededelingen
De voorzitter (Berry Smits) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

De voorzitter start de vergadering met een aantal mededelingen:

Advies jaarlijkse huurverhoging
WoCom stelt een jaarlijkse huurverhoging van 0,3% voor. HBV de Vaart adviseert 0,0% (oftewel af te zien van huurverhoging). De voorzitter stelt voor nu en in de komende jaren mogelijk zelfs een huurverlaging te kunnen realiseren.

Bewonerscommissies
HBV de Vaart heeft tot doel om de bewonerscommissies “nieuw leven in te blazen”. Er worden verschillende avonden georganiseerd, waarin wordt gepresenteerd wat bewonerscommissies doen en wat zij kunnen betekenen voor de verschillende wijken van Helmond (Berry noemt data). HBV de Vaart wordt daarbij ondersteund door het Huurdershuis, in de persoon van Francis Bevers. Het begin is reeds gemaakt in Brandevoort, waar weer een bewonerscommissie is ontstaan.

Brandmelders in bestaande woningen;
Er is een vraag gekomen van een huurder over wat het beleid is m.b.t. brandmelders in bestaande woningen. WoCom heeft aangegeven dat dit de verantwoordelijkheid is van huurders (deze worden niet aangeschaft of onderhouden door woCom). Hier gaat HBV de Vaart aan de slag, door huurders hier bijvoorbeeld actief op te attenderen.

Bewonersscan 2016
Uit de bewonersscan van 2016 is gebleken dat de klanttevredenheid van woCom is gedaald van een 7.4 naar een 7.2. WoCom werkt er hard aan om de klanttevredenheid te verbeteren en dit cijfer weer op te hogen.

Samenwerking tussen de huurdersbelangenverenigingen en woCom
De voorzitter legt uit dat HBV de Vaart en woCom het afgelopen jaar hard gewerkt hebben aan het intensiveren van de samenwerking. Berry legt de termen ‘Verbindende Schakel’ en ‘Lokaal Krachtig’ toe. Thema gerelateerd zullen afgevaardigden van HBV-de Vaart met woCom de samenwerking opzoeken. Er is een document waarin deze samenwerking staat uitgelegd. Voor alle partijen vraagt dit een nieuwe manier van werken. WoCom heeft een externe procesbegeleider gevraagd om e.e.a. de coördineren. Ook HBV-de Vaart vraagt een externe adviseur om te adviseren hoe te opereren binnen de Verbindende Schakel. Dit document zal op de website geplaatst worden, zodat eenieder dit in kan zien. Holke voegt de urgentie toe. Het is belangrijk om mee te praten over zaken die alle huurders aangaan, denk maar aan de huurverhoging. E.e.a. is inherent aan de Woningwet 2015. Het vraagt veel van ook de huurdersbelangenverengingen, als het gaat om kennis en knowhow.

Prestatieafspraken
Het maken van de Prestatieafspraken is een belangrijk onderdeel geweest van de werkzaamheden van HBV de Vaart het afgelopen jaar. Ook hier speelt het hebben van voldoende kennis een belangrijke rol. Om mee te kunnen praten met de deskundigen (gemeente en woningcorporaties), dienen de bestuursleden op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Het is een lijvig document geworden. Op dit moment wordt al gewerkt aan een herijking van dit stuk. De Prestatieafspraken worden opgesteld door gemeenten, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen. Huurdersbelangenverenigingen en woCom hebben gepleit voor onafhankelijke voorzitter voor de bijeenkomsten in het kader van de Prestatieafspraken.

Sociaal Plan 2017-2020
Het Sociaal Plan, wat is dit nu eigenlijk precies?, stelt Berry. Het Sociaal Plan gaat over hoe om te gaan met sloop en renovatie en de vergoedingen die daarvoor beschikbaar zijn. Het nieuwe plan is aangepast aan de huidige tijd en de bedragen zijn geïndexeerd. Het Sociaal Plan gaat binnenkort ondertekend worden.

Woonbond
HBV-de Vaart is lid geworden van de Woonbond, net als de andere twee huurdersbelangenverenigingen (dit leverde overigens een restitutie op voor huurdersbelangenverenigingen De Pan en Laarbeek).

2.
Notulen/ jaarverslag jaarvergadering 12 april 2016

Kascontrole commissie
Cor de Koning heeft zich vorig jaar opgegeven voor de kascontrole commissie, er zou nagegaan worden of dit een probleem was (omdat hij dat jaar eerder in het bestuur heeft gezeten). Dit is helaas per abuis niet teruggekoppeld. Cor is dan ook niet benaderd om onderdeel uit te maken van de kascontrole commissie. Hans Stienen (tevens ex-bestuurslid) heeft wel deelgenomen. Excuses voor de het niet terugkoppelen aan Cor.

Verder geen op- of aanmerkingen.

3. Jaarverslag 2016
De voorzitter neemt het opgestelde jaarverslag met de aanwezigen door. Het afgedrukte jaarverslag is helaas niet de laatste versie van het opgestelde jaarverslag. Hierdoor ontbreken er een aantal foto’s en zijn er bepaalde tekstdelen inmiddels aangepast. Er zal nog een nieuwe versie worden afgedrukt en verstuurd en ook op de website komt het meest recente verslag te staan.

Activiteiten
Alle activiteiten die HBV de vaart heeft ondernomen neemt Berry door.

Financiën
– Cor ligt het financieel jaaroverzicht toe, Marika Berghuis geeft vanuit WoCom toelichting op hoe een begroting tot stand komt. Onder andere hoeveel budget er beschikbaar is voor de drie HBV’s. Er is een medewerker binnen woCom verantwoordelijk geworden om de samenwerking (Samenwerkingsovereenkomst) op dat gebied te verbeteren. Inmiddels is er ook een werkgroep Financiën opgericht op eens kritisch te kijken naar de vergoedingen e.d.. De kascontrolecommissie heeft de financiën gecontroleerd en daarna is er decharge verleend.
– Voor de volgende kascontrole stelt Hans Stienen zich beschikbaar, Fatima zal opnieuw gevraagd worden (zij is niet aanwezig bij de jaarvergadering). Caroline Habraken geeft zich op als reserve.

Bewonerscommissies
Holke Flapper vraagt nog extra aandacht voor het bestaan van bewonerscommissies. HBV de Vaart gaat zich in ieder geval extra inspannen voor het bestaan en functioneren van de bewonerscommissies.

Cor

4. Verkiezing bestuursleden
Er zijn op dit moment geen vacatures, omdat er niemand aftreedt.
Er wordt gevraagd door Berry (achternaam?) waarom bestuurslid Wim er niet is en waarom er geen verslag is van bewonerscommissie Annawijk. Daarnaast grijpt hij het moment aan om de lage opkomst bespreekbaar te maken. We zullen wat moeten doen om de opkomst te vergroten, zo stelt hij. Holke pakt hierop door, om te bekijken wat er nodig is om de opkomst te vergroten en legt deze vraag bij de mensen in de zaal neer. HBV de Vaart zal er over na gaan denken, maar denkt (kijkend naar vergelijkbare verenigingen en voorgaand jaar) dat het lastig gaat worden. Holke verwacht wel dat het kan werken om zelf de eigen buurt (nabije buren) te mobiliseren.

Allen
5. Rondvraag

Busverkeer
Lambert (?) geeft aan dat hij in zijn wijk busverkeer mist (West). Er zijn 110 handtekeningen opgehaald en nog lukt het niet om dit voor elkaar te krijgen. Jan Peeters ligt toe dat HBV de Vaart dit heeft besproken. Deze problematiek ligt op dit moment bij de gemeente, omdat Hermes aangeeft dat dit bij de gemeente thuishoort. Jan Peeters heeft dit (wederom) aangekaart, bij de gemeente. Ook de wijkraad heeft een brief aan het college geschreven, geeft Leo Litjens aan;

Goorloopzone
Lambert vraagt wanneer er gestart gaat worden met de Goorloopzone. Eind van dit jaar wordt dit aangeplant (ecologische zone). Er zal naar alle waarschijnlijkheid volgende maand mee gestart worden. Er gebeurt al maanden niks, geeft ook Mieke van den Dungen aan;

Opstart bewonerscommissies
Jolanda (?) vraagt op welke manier er vervolg wordt gegeven aan de opstart van bewonerscommissies. Berry ligt toe dat er op 29 juni een avond gepland staat voor Oud- en Nieuw West, georganiseerd door Francis Bevers;

Digitale enquêtes woCom
Berry geeft aan dat hij vaak per mail enquêtes ontvangt van woCom, bijvoorbeeld n.a.v. een reparatie. Hij laat wete dat hij dit lastig vindt, omdat er ook vaak SPAM binnenkomt en dat hij om die reden dus ook niet op deze berichtgeving reageert. Marika (woCom) geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Mocht dit niet op prijs gesteld worden, dan is het ook mogelijk om een telefoonnummer door te geven, waardoor de enquête telefonisch kan worden afgenomen. De huurder kan doorgeven dat het emailadres uit het systeem verwijderd dient te worden. De enquêtes worden verstuurd door het KWA, welke de klanttevredenheid meet.

Garages
Berry stelt dat de garages in de Wentelaar voorheen niet konden worden opgezegd. Hij vraagt zich af waarom men dit opzegt en hoe dit kan. Worden de auto’s dan bijvoorbeeld op straat geparkeerd? Marika (woCom) neemt dit op en geeft de terugkoppeling aan Berry.

Pad Arbergstraat
Mevrouw ? Stienen verteld over een pad in de Arbergstraat, die onlangs is verwijderd. Er ligt nu zand met plantjes, maar daardoor worden de ramen van de omliggende huizen enorm vuil. Er zou een grindpad geplaatst worden en zij vraagt zich af waarom dit nog niet gebeurd is. Leo Litjens geeft aan dat er nog geen toezegging is van de gemeente. Mevrouw Stienen vertelt echter dat er een opzichter van de gemeente geweest is en dat er toezeggingen zijn gedaan. Tot op heden is daar nog niets van terechtgekomen. Holke geeft aan dat het een idee is om bij de wijkraad neer te leggen, welke contact heeft met de gemeenteambtenaar.

Goorloopzone en inspraak
Caroline (?) vraagt zich af of er met betrekking tot de Goorloopzone ook gebruik is gemaakt van inspraakmogelijkheden. Berry Smits geeft aan dat deze mogelijkheid er veelvuldig is geweest. Er zijn informatieavonden en inspraakavonden georganiseerd. Berry geeft aan dat er vaak iets in de Loop staat, maar dat dit mogelijk niet door iedereen gelezen wordt. Er wordt aangegeven dat het misschien idee is om een lichtkrant te raadplegen (bijvoorbeeld in de friettent, of andere plaatsen waar veel bewoners komen).

Marika

6. Presentatie woCom Wooniezie
Merian Hulshorst (woCom) geeft een presentatie over Wooniezie (de vernieuwde website van). Eind 2016 is Wooniezie vernieuwd en er schijnen nogal wat vragen te zijn over de vindbaarheid van bepaalde zaken. Merian geeft aan dat het systeem niet gewijzigd is, maar de layout wel.

Regionale oriëntatie
Het aanbod en de vraag is regionaal georiënteerd. Holke vraagt zich af of dit ook invloed heeft op Helmondse huurders, er is nu meer vraag naar woningen. Merian geeft aan dat dit voor Helmond weinig invloed heeft. Ook Marika stelt dat de invloed gering is. Voor de omliggende dorpen is de invloed groter. Wat wel geconstateerd wordt is dat er meer woningen geweigerd worden. Mensen reageren “op alles”, maar realiseren zich pas later waar een woning precies ligt. Berry Smits vraagt of je na het weigeren van een woning weer onderaan “de lijst” komt. Merian geeft aan dat dit niet het geval is, omdat het niet reëel zou zijn, je reageert tenslotte op een foto die je op internet ziet.

Vindbaarheid en veranderde layout
Merian legt uit dat er een vernieuwd en overzichtelijker beginscherm is. Mieke van den Dungen vindt dat het er niet gemakkelijker of overzichtelijker op geworden is. Merian geeft aan dat de meningen daarover verdeeld zijn. Er is een klantpanel geweest waaruit blijkt dat het nu toch overzichtelijker geworden is. Francis Bevers geeft aan dat ze ook nog mensen zoeken voor een klantpanel, dus dat het wellicht een idee is om hier eens naar te informeren.

Veranderingen woning zoektocht
Het is nu mogelijk om onbeperkt te reageren en twee woningen tegelijk aangeboden te krijgen. Mieke van den Dungen geeft aan dat het lastig is om een inkomensverklaring te uploaden. Merian legt uit dat wanneer iemand iets niet kan vinden, dat het altijd mogelijk is om telefonisch contact op te nemen. WoCom kan het voor huurders uploaden, of uitleggen hoe e.e.a. werkt. Toch is Mieke van mening dat dit niet nodig hoeft te zijn, wanneer de website overzichtelijk en duidelijk is.

Passend toewijzen
Er wordt een vraag gesteld over het percentage dat woCom mag afwijken van het Passend toewijzen. Marika legt uit dat er ruimte is voor 5% om uitzonderingen te maken. Marika geeft daarom aan dat de huren van verschillende woningen naar beneden zijn bijgesteld. Omdat woCom zeker niet boven deze 5% mag uitkomen, in dat geval wordt er namelijk een sanctie opgelegd.

Verschillende modellen
Er worden verschillende modellen gehanteerd om de kansen te spreiden. Iedereen moet een bepaalde kans hebben. Mensen die al lang staan ingeschreven, maar ook mensen die nog niet lang staan ingeschreven, maar wel een woning nodig hebben. Er zijn ook bepaalde regelingen voor bepaalde doelgroepen (denk aan urgentieregelingen). De corporaties bewaken deze verdeling en percentages.

Uitleg werking nieuwe systeem
Berry Smits vraagt of de woningcorporatie nog regie heeft over de verdeling van woningen. Merian geeft aan dat de corporatie deze regie niet heeft. Omdat iedereen de vrijheid heeft om te reageren op de woning waar hij of zij wil wonen. Lambert geeft aan dat het mogelijk is om een woning beschikbaar te maken voor een bepaalde categorie (bijvoorbeeld 55+). Marika geeft echter aan dat het lastig is om deze te verhuren. Vaak wordt er op deze woningen niet gereageerd. Daarna wordt de woning opnieuw open gezet voor bijvoorbeeld 50+. Holke vertelt dat afstand tot de voorzieningen een rol speelt. Marika legt uit dat er meerdere aspecten een rol spelen die van invloed kunnen zijn op het niet verhuizen van ouderen.

Caroline Habraken vraagt of er door woCom gecommuniceerd wordt naar omwonenden wanneer er een huurder met een “speciaal / urgent profiel” ergens wordt geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan asielzoekers. Merian geeft aan dat dit niet gebeurt, iedere huurder wordt wat dat betreft gelijk behandeld. Maar mocht er sprake zijn van overlast, dan kan dit wel gemeld worden bij woCom. Het advies is ook om zelf het initiatief te nemen om contact op te nemen met deze huurder.

7.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Berry benoemt ook dat dit de laatste jaarvergadering is van Leo Litjens en bedankt Leo voor zijn jarenlange inzet.