Blog

notulen Jaarvergadering 2016

Datum:

12 april 2016

Notulist

Secretaris

Huurdersbelangenvereniging De Vaart

 

 

JAARVERGADERING 12 APRIL 2016                                                                     Pagina

                                                                                                                          1 van 3

 

Locatie Westwijzer

 

 

 

 

 

Agenda punt Afspraak Actie
1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom wordt geheten aan de commissaris van woCom, de heer L. Giessen. De voorzitter spreekt een woord van dank en afscheid. Twee van de huidige bestuursleden stellen zich wederom verkiesbaar, de overige bestuursleden nemen afscheid.

De heer L. Litjens leidt vervolgens de jaarvergadering.

 

 

     
2. Notulen jaarvergadering 13 mei 2015

De notulen is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

 

     
3. Jaarverslag 2015

Het jaarverslag is zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De voorzitter bedankt de secretaris.

 
     
4. Financiën 2015 & Kascommissie

•       De penningmeester geeft aan dat het huidige bestuur de zaken financieel gezien goed heeft afgerond.

De heer B. Smits (kascontrolecommissie) bevestigt bovenstaande en geeft aan dat er wat hem betreft decharge verleend kan worden. De penningmeester wordt bedankt en decharge wordt vervolgens zonder op- of aanmerkingen verleend.

•       Huidig kascommissielid heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur van HBV de Vaart. Er wordt gevraagd wie plaats wil nemen in de kascontrole commissie. H. Tienen wordt door zijn vrouw als voorgedragen als kandidaat. Daarnaast stelt Toinny ( mevrouw.. ?) zich kandidaat. Zij is echter geen huurder van woCom meer, om die reden zal de heer L. Litjens nagaan in hoeverre dit een belemmering oplevert.

Ook de heer C. de Koning stelt zich kandidaat. Omdat de heer de Koning afgelopen jaar bestuurslid was van HBV de Vaart, zal de heer Litjens tevens nagaan of dit mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Litjens gaat na

   

 

 

 

Onderwerp                                                                                                                                      Pagina

Jaarvergadering HBV De Vaart                                                                        2 van 3

Agenda punt Afspraak Actie
5. Bewonerscommissies: jaarverslagen 2015

De verslagen van de bewonerscommissies worden afzonderlijk besproken. Op de verslagen zelf zijn geen op- of aanmerkingen genoemd. Wel zijn er een aantal (algemene) ontwikkelingen besproken.

•       Bewonerscommissie Annawijk/ Suytkade

De heer B. Smits vraag wie er op dit moment nog in deze

bewonerscommissie zitten. Iedereen van deze commissie stopt. De heer W. van de Looverbosch stelt zich verkiesbaar voor het bestuur van HBV de Vaart.

•       Bewonerscommissie Apostelwijk

Deze bewonerscommissie blijft bestaan.

•       Bewonerscommissie Houtsdonk

Er zit nog een enkeling in deze bewonerscommissie, maar mogelijk is er wel belangstelling. In verband met klachten in de wijk is er een bijeenkomst georganiseerd door woCom, waarin ook de belangstelling voor de bewonerscommissie naar voren is gekomen. Er zal nog verder geïnventariseerd worden en mogelijk wordt e.e.a. gecombineerd met buurtpreventiewerkzaamheden.

•       Bewonerscommissie Kroon – Krollaan

Er zijn twee dames vanuit de zaal (Natalie en Fatima) die bereid zijn om in deze bewonerscommissie te stappen. Daarmee komt het totaal aantal leden op dit moment op drie. Mogelijk sluiten er in de toekomst nog bewoners aan.

•       Bewonerscommissie Nieuw-West

Er zijn geen ontwikkelingen besproken.

 

 

     
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden

De heer L. Litjens licht toe dat woCom, in verband met het vertrek van een groot aantal bestuursleden, een informatieve bijeenkomst heeft georganiseerd om uiteindelijk een nieuw bestuur te kunnen formeren. Er was een grote opkomst tijdens deze bijeenkomst, er waren circa 35 geïnteresseerden. Daarna zijn er nog een aantal vervolgbijeenkomsten gepland en als gevolg daarvan zijn er zeven kandidaten die zich beschikbaar stellen voor het nieuwe bestuur. Deze kandidaten zijn in de afgelopen periode een aantal keer samengekomen en met een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de slag gegaan, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor het bestuurswerk.

 

De volgende bestuursleden nemen afscheid: Henk van Kraay, Cor de Koning, Hans Stienen, Chris Schriks, Marinus van Bragt, Berry Wijnen en Leo van der Kammen.

 

 

 

 

 

 

Onderwerp                                                                                                                                      Pagina

Jaarvergadering HBV De Vaart                                                                        3 van 3

Agenda punt Afspraak Actie
  De volgende kandidaten stellen zich verkiesbaar:

1.  Berry Smits

2.  Holke Flapper

3.  Janneke Reddy – van Orsouw

4.  Stijn Vogels

5.  Wim van de Looverbosch

6.  Peter Melis

 

Cor Rooijakkers en Jan Peeters blijven bestuurslid.

 

Er volgt een voorstelronde van de kandidaten. Er melden zich geen nieuwe kandidaten aan tijdens de jaarvergadering. De bovengenoemde kandidaten worden door de jaarvergadering verkozen.

De heer H. Kraay geeft de voorzittershamer door aan de heer B. Smits, welke als eerste voorzitter van HBV de Vaart zal optreden. De heer Smits bedankt het oude bestuur. De heer H. Kraay spreekt nog een laatste dankwoord uit aan bewonerscommissie Apostelwijk. Tot slot bedankt mevrouw Toinny de heer H.

Kraay voor zijn “21 trouwe dienstjaren”.

 
     
7. Rondvraag

•       Er wordt de vraag gesteld waar zich de Kroon – Krollaan bevindt, een uitleg volgt;

•       De heer B. Wijnen stelt een vraag in het kader van het doorlinken van de website van woonstichting Laarbeek naar de website van woCom. De heer

H. Kraay geeft aan dat woCom en Laarbeek samen zijn gegaan

(gefuseerd). De heer L. Leerssen (woCom) geeft aan dat hij na zal gaan waarom e.e.a. op deze manier is ingeregeld (doorlinken website).   Verder zijn er geen vragen.

 

Berry

     
8. Presentatie woCom en gemeente Helmond

Sjef Klaassen van de gemeente Helmond en Niels Arts van woCom hebben een presentatie gegeven over duurzaamheid. Zij hebben daarbij een blik geworpen op de toekomst. Concrete voorbeelden gegeven en vragen vanuit de zaal beantwoord.

 

 

     
9. Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.