Blog

jaarverslag 2017 HBV de Vaart

Jaarverslag Huurdersbelangenvereniging de Vaart 2017

Voorwoord van de voorzitter

Dit is alweer het tweede jaarverslag van het HBV de Vaart bestuur zoals dat in 2015 aantrad.
Het jaar is weer omgevlogen. Vele onderwerpen zijn gepasseerd waarbij we als bestuur betrokken waren.

Eén van deze onderwerpen is de huurverhoging, die we liever huuraanpassing noemen. We hebben ons vorig jaar, maar ook dit jaar, ingezet om de directie van woCom te bewegen om de huuraanpassing te matigen, te bevriezen! Dus geen verhoging, ook geen inflatiecorrectie. We hebben ons ingespannen voor onze huurders, echter tot nu toe tevergeefs. Wocom kiest ervoor om huren te verhogen ondanks dat bij vele huurders het ”water aan de lippen staat”! We zullen hier het komende jaar, nog eens nader naar moeten kijken.

Afgelopen jaar hebben we als HBV de Vaart ons ingespannen om in al onze wijken een bewonerscommissie op te richten. In al onze wijken, met uitzondering van Annawijk-Overloop-Suytkade, is dat gelukt. Het contact met de achterban, de huurders van Wocom, is hiermee weer in ere hersteld. Vervolgens neemt vanuit iedere bewonerscommissie een afvaardiging van één of twee vrijwilligers deel aan het bestuur van HBV de Vaart. Terugkoppeling in het bestuur van HBV de Vaart is zodoende prima geregeld. Alleen de bewonersparticipatie via een bewonerscommissie in één gebied wil ( nog) niet van de grond komen. Er is overigens wel een zogenoemde complexcommissie (belangengroep Annawijk ) actief die met vertegenwoordigers van woCom overlegt over de sloop- en renovatieplannen.

De samenwerking met de overige huurdersorganisaties in Helmond heeft op een lager pitje gestaan. Al hebben we elkaar wel getroffen bij de herijking van de Prestatieafspraken tussen gemeente -corporaties en huurdersorganisaties. Kortom, er is ook nog veel werk aan de winkel, waar mogelijk u als huurder geen (directe) weet van heeft! Maar ik garandeer u dat wij gezamenlijk, dus met de bestuurders van HBV de Vaart en bewonerscommissies, ons inspannen om de belangen voor u als huurder te waarborgen. Bewoners, samen staan we sterk(er), sluit u ook daarom aan bij één van de bewonerscommissies in uw wijk!

Met vriendelijke groet,
Berry Smits
Voorzitter Huurders Belangenvereniging de Vaart

Inhoud

1. Inleiding 4
2. Bestuurssamenstelling 5
3. Jaaroverzicht 6
4. Bewonerscommissies 10
4.1 Bewonerscommissie Kroon-Krollaan 10
4.2 Bewonerscommissie West 11
4.3 Bewonerscommissie Brandevoort Blok 15 12
4.4 Bewonerscommissie Apostelwijk 14
4.5 Bewonerscommissie Houtsdonk 16
4.6 Bewonerscommissie Annawijk 17
5. Financieel overzicht 2017 18

1. Inleiding

Wocom hecht veel waarde aan een goed overleg met haar huurders. Daardoor kan beter worden ingespeeld op de wensen en kan er klantgerichter worden gewerkt. Naast de visie van woCom, is het ook wettelijk geregeld. De Overlegwet huurdersorganisaties geeft bijvoorbeeld het recht op overleg met de verhuurder bij belangrijke beleidsbeslissingen over huurwoningen en de woonomgeving. Daarnaast hebben huurdersorganisaties ook een informatie-, instemmings- en adviesrecht.

Huurdersbelangenvereniging de Vaart (HBV de Vaart) is een zelfstandige vereniging, die de belangen behartigt van de Helmondse huurders van woningcorporatie woCom. Voor de belangenbehartiging hanteert HBV de Vaart de statuten en het huishoudelijk reglement van woCom. Hierin is o.a. vastgelegd dat alle huurders van woCom in Helmond lid zijn van HBV de Vaart (tenzij zij hebben aangegeven geen lid te willen zijn). Binnen vereniging HBV de Vaart zijn een aantal bewonerscommissies actief, zoals ook verderop in dit verslag zal worden beschreven. De vereniging werkt binnen de kaders van de Overlegwet Huurders-Verhuurders en de met woCom afgesloten samenwerkingsovereenkomst.

Na een informatiebijeenkomst van woCom, begin 2016, is het huidige bestuur per april 2016 aangesteld. Vanaf dat moment heeft Berry Smits het voorzitterschap en Holke Flapper het vicevoorzitterschap op zich genomen. Het bestuur werd van 2016 tot halverwege 2017 begeleid door adviseur van de LEV-groep Leo Litjens. Nadat Leo Litjens in juni 2017 van zijn welverdiende pensioen is gaan genieten, is de begeleiding overgenomen door Anita Govaerts. Anita Govaerts is adviseur bij de Woonbond. HBV de Vaart is lid van de Woonbond. De Woonbond biedt producten en diensten aan die het werk van huurdersorganisaties en bewonerscommissies makkelijker maken. HBV de Vaart wordt ondersteund bij en geïnformeerd over de ontwikkelingen die voor het bestuurswerk van belang zijn.

2. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van HBV de Vaart dat tijdens de jaarvergadering in 2017 formeel in functie trad bestond uit de volgende leden:

Berry Smits voorzitter Apostelwijk
Holke Flapper vice-voorzitter Brandevoort
Janneke Reddy – van Orsouw secretaris Oud en Nieuw West
Cor Rooijackers penningmeester Kroon Krollaan
Stijn Vogels 2e penningmeester Annawijk / Suytkade
Jan Peeters lid Oud en Nieuw West
Riek Aben – v.d. Linden lid Oud en Nieuw West
Peter van Melis lid Oud en Nieuw West
Wim van de Looverbosch lid Annawijk / Suytkade

Omdat er vanuit de wijk Houtsdonk nog geen vertegenwoordiging was in HBV de Vaart is, na de jaarvergadering, ook Johan Verstappen als bestuurslid aangesloten. Daarmee is ook de wijk Houtsdonk goed vertegenwoordigt in het bestuur.

Bij aanvang 2017 was Leo Litjens, woonconsulent van de LEVgroep, adviseur van HBV de Vaart. Leo Litjens heeft, vanwege een welverdiend pensioen, HBV de vaart in de loop van het jaar verlaten. De rol van Leo is overgenomen door Anita Govaerts¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬, adviseur bij de Woonbond.

V.l.n.r. boven: Stijn, Cor, Janneke, Peter, Holke
V.l.n.r. onder: Berry, Jan, Riek, Wim

3. Jaaroverzicht

Onderstaand overzicht geeft van maand tot maand een weergave van welke activiteiten HBV de Vaart in 2017 heeft ondernomen. Los van deze activiteiten, heeft het algemeen bestuur van HBV de Vaart iedere maand overleg en de week voorafgaand aan dit overleg komt het dagelijks bestuur (bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) samen om het overleg met het algemeen bestuur voor te bereiden. De overlegvormen worden begeleid door adviseur Anita Govaerts.

HBV de Vaart 2017 in vogelvlucht

Januari 2017
Januari stond in het teken van vooruit kijken, een opstart van het nieuwe jaar. De eerste overlegvormen vonden weer plaats. Er werd daarnaast ook van gedachten gewisseld over nieuwe thema’s en werkgroepen.
18 januari bestuursvergadering HBV de Vaart
23 januari werkgroep Energie
24 januari overleg Sociaal Plan

Februari 2017
Februari stond overduidelijk in het teken van samenwerking. Er werd samenwerking opgezocht met andere huurdersbelangenverenigingen, woCom en gemeente. Ook voor het nemen van voldoende invloed is samenwerking belangrijk. Door de intensievere manier van samenwerken worden huurders in een eerder stadium betrokken bij de plannen van de woCom en kunnen hierdoor ook beter hun wensen en mogelijkheden kenbaar maken. De huurdersbelangenverenigingen van woCom werken onderling ook intensiever samen, waardoor ook gebruik gemaakt kan worden van elkaars kwaliteiten.

1 februari Overleg Samenwerkingsovereenkomst
7 februari Overleg 3 Huurderorganisaties De Pan-Laarbeek-de Vaart
8 februari Bestuursvergadering dagelijks bestuur HBV de Vaart
15 februari Bestuursvergadering algemeen bestuur HBV de Vaart
17 februari Overleg Woonbond
21 februari Overleg Helmondse huurderorganisaties
22 februari Opstart bijeenkomst bewonerscommissie Brandevoort
Overleg Wocom / HO’s
23 februari Overleg de Vaart / DitisonzeWijk
Interview voorzitter voor BijBuurten

Maart 2017
In maart is een start gemaakt met het idee om de bewonerscommissies onder de aandacht te brengen. Niet in alle wijken was een (actieve) bewonerscommissie. Er is een plan gemaakt voor het organiseren van verschillende bijeenkomsten.
7 maart Bestuursvergadering dagelijks bestuur HBV de Vaart
13 maart Overleg HO’s ; Laarbeek- de Pan – de Vaart
15 maart Bestuursvergadering HBV de Vaart
17 maart Overleg renovatiekozijnen Overspoor
28 maart ALV- jaarvergadering HBV de Vaart in Westwijzer

April 2017

3 april Ondertekening Sociaal Plan met diverse HO’s
5 april Overleg L.Leersen / P. Baetsen ivm opstart Annawijk bewonerscommissie
Lokaal Krachtig overleg
11 april Bestuursvergadering dagelijks bestuur HBV de Vaart
18 april Overleg Helmondse HO’s
19 april Bestuursvergadering HBV de Vaart

Mei 2017
De maand mei stond in het teken van verschillende ontwikkelingen, waaronder de seniorenhuisvesting, het woongenot in de Annawijk, scootmobielstallingen en energiehuisvesting in Houtsdonk. Ans Custers van woCom heeft tijdens de bestuursvergadering in een toelichting gegeven op de meest actuele zaken.
4 mei Opstart bewonerscommissie Houtsdonk in de Buurtkamer
9 mei Overleg Platform (de Pan- Laarbeek-de Vaart )
10 mei Bestuursvergadering dagelijks bestuur HBV de Vaart
12 mei Start Blok 25 Brandevoort
Overleg Wocom ( Doris de Bruijn )
17 mei Overleg Verbindende Schakel
Bestuursvergadering HBV de Vaart
18 mei Plenair overleg Marion Vereijken i.v.m. plan van aanpak Annawijk
23 mei 1e bijeenkomst bewonerscommissie Houtsdonk
31 mei Bijeenkomst commissie Wonen

Juni 2017
In de maand juni is gesproken over thema’s als vastgoed en verkoopbeleid, demografische ontwikkelingen, Wooniezie. Ook vond het afscheid van Leo Litjens plaats.
13 juni Bestuursvergadering dagelijks bestuur HBV de Vaart
19 juni Werkgroep verkoopbeleid
Bijeenkomst penningmeesters HO’s
21 juni Bestuursvergadering HBV de Vaart
27 juni Overleg Wocom / HBV de Vaart i.v.m. inzet Huurdershuis
28 juni Plenair overleg Marion Vereijken i.v.m. plan van aanpak Annawijk
Lokaal Krachtig overleg
29 juni Opstart bewonerscommissie Oud/Nieuw West in Westwijzer.
Informatiebijeenkomst Annawijk in Buurthuis

Juli en augustus 2017
In de maanden juli en augustus is het, als gevolg van de vakantie(s), wat rustiger als het gaat om de overlegvormen.
13 juli Overleg werkgroep Energie
18 juli Bijeenkomst b’cie Houtsdonk
24 juli Overleg Woonbond ( Joost Hame )
22 augustus Overleg / bijeenkomst Oud/Nieuw West
31 augustus Overleg HO’s en RvC in Someren

September 2017
In september zijn de inzet van de Woonbond, de opstart van de prestatieafspraken en specifieke thema’s binnen de verschillende wijken onderwerp van gesprek geweest. Bij dit laatste gaat het met name over parkeerproblematiek, frequente verhuisperikelen, seniorenhuisvesting e.d..
6 september Overleg BC Oud/Nieuw West met Wocom
12 september Bestuursvergadering dagelijks bestuur HBV de Vaart
13 september Verbindende Schakel
14 september Bijeenkomst BC Apostelwijk in kantine Speeltuin H-West
20 september Bestuursvergadering HBV de Vaart
23 september Burendag
27 september Overleg prestatieafspraken Gemeente -HO’s- corporaties
Bijeenkomst BC Oud/Nieuw West in Westwijzer

Oktober 2017
In oktober zijnde vorderingen van de opstart van de bewonerscommissies besproken en is uitgebreid stilgestaan bij de buurtpreventie en veiligheid in de wijk Houtsdonk.
2 oktober Overleg Prestatieafspraken
5 oktober Opstart bewonerscommissie Kroon Krollaan in zaal de Koning
10 oktober Overleg prestatieafspraken + DB overleg HBV de Vaart
18 oktober Bestuursvergadering HBV de Vaart
24 oktober Prestatieafspraken
25 oktober Lokaal Krachtig

November 2017
In november heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden. Deze maand stond in het teken van samenwerking tussen de huurdersbelangenverenigingen, woningvoorraad en het advies van de commissie Wonen, de begroting voor de periode 2018-2022 en er is uitgebreid stilgestaan bij de onderhoudsprojecten van woCom voor 2018.
2 november Overleg complex commissie Oud/Nieuw West / Birgit Coolen te Helmond
6 november Regiobijeenkomst Woonbond ( afgezegd )
9 november Prestatieafspraken
15 november Bestuursvergadering HBV de Vaart
16 november Verbindende Schakel
20 november Prestatieafspraken
21 november Overleg Platform / Marlies van de Akker ( Wrijving Advies )
23 november Overleg Platform
29 november Overleg Verbindende Schakel
30 november Overleg Wouter Bollen Woonbond / HO’s
11 december Ondertekening Prestatieafspraken
12 december Introductie RvC Gerda Huijbregts ( vervallen )
Overleg DB HBV de Vaart

December 2017
December was de maand waarin de balans werd opgemaakt. De afsluiting van het jaar, de begrotingsplannen en de prestatieafspraken passeerden de revue.
14 december Opstart bijeenkomst bewonerscommissie Annawijk-Overspoor-Suytkade
20 december Bestuursvergadering HBV de Vaart
21 december Introductie RVC Gerda Huijbregts

4. Bewonerscommissies

Onderstaand staan de verslagen van de bewonerscommissies. Een aantal bewonerscommissies (Houtsdonk en Annawijk) zijn ontbonden. Van deze bewonerscommissies is geen verslag bijgevoegd. HBV de Vaart gaat starten met de heroprichting van deze bewonerscommissies.

4.1 Bewonerscommissie Kroon-Krollaan

Vertegenwoordiging
Ook in 2017 is er helaas niemand van de bewoners in het gebied Kroon-Krollaan aangesloten in de commissie. Zelfs na een oproep voor tekst en uitleg over een bewonerscommissie, welke gehouden werd op 5 Oktober 2017 in zaal de Koning. Er was een informatieavond georganiseerd door HBV de Vaart in samenwerking met de Wocom. Tot op heden hebben zich geen nieuwe vrijwilligers gemeld. Om die reden heeft de heer C. Rooijackers , als lid van de bewonerscommissie in 2017 de honneurs zo goed mogelijk waar genomen en de belangen van de huurders in de wijk behartigd.

Leefbaarheid
Met de leefbaarheid in de wijk is het prima gesteld. Het is rustig wonen en wanneer er zaken spelen die aandacht behoeven, wordt dit door de bewoners direct aan de betreffende instanties gemeld.

Wat de komende tijd nog aandacht behoeft zijn de vuurdoorhagen in (het lange gedeelte van) de Schermerhornlaan. Deze veroorzaken hinder in de wijk. Er vindt op dit moment overleg plaats met verschillende instanties, waaronder woCom en de gemeente.

Wijkraad
Er is het afgelopen jaar niet deelgenomen aan de vergaderingen van de wijkraad. De reden is toe te schrijven aan de grootte van de bewonerscommissie en de gespreksonderwerpen van de wijkraad.

4.2 Bewonerscommissie West

2017 was voor ons het jaar van vernieuwing!
De commissie is uitgebreid met enkele personen, dit is voor ons heel fijn , want vele handen maken licht werk.

Speelveld Markieshof
Het speelveld aan de Markieshof is klaar en er wordt al goed gebruik van gemaakt, zowel door de jeugd als door volwassenen.

Patronaat
Het verbouwde patronaat is ook klaar en geopend. Nu zal de omgeving nog worden aangepast. Daar is al een start mee gemaakt.

Renovatie woningen
Er is gestart met het project voor de renovatie van 94 woningen in Helmond West. Het wordt een grootse operatie, voor zowel woCom als de bewoners. Maar, zoals dat ook in het verleden al eerder ging, zal ook dit een mooi project zijn. De bewonerscommissie heeft het volste vertrouwen in het succes van dit project. De projectgroep Renovatie zal klaarstaan voor u als bewoners, om u waar nodig bij te staan.

Buurtpreventie
Er wordt ook ingezet op buurtpreventie. Dit jaar start er een project in en om de Westwijzer. Op deze manier proberen wij er samen een veilige en leefbare wijk van te maken.
Jan Peeters voorz. Oud en Nieuw West
Tel. 06-14465379 of 554313

4.3 Bewonerscommissie Brandevoort Blok 15

Terugblik op een bewogen jaar

Na diverse pogingen te hebben ondernomen zijn we er op 22 februari 2017 in geslaagd een bewonerscommissie op te starten. Door het grote aantal mutaties in het huurdersbestand was het best lastig om mensen te vinden die hiervoor tijd beschikbaar wilden stellen.
Vier personen hebben zich aangemeld om de kar te trekken en wel: Winnie Ewald, RoseMarie Flapper, Pieter van Deursen en Martin Lintermans. Men is begonnen met de belangrijkste problemen in kaart te brengen en te melden aan woCom via de HBV de Vaart. Dit had tot gevolg dat het grootste gedeelte van de aangemelde zaken door woCom is opgepakt en tot een goed einde gebracht.
De lekkages en beschadigingen van binnenmuren in sommige appartementen vormen een groot probleem, maar er wordt momenteel hard aan gewerkt en woCom heeft toegezegd de gestarte klussen af te zullen maken.
Op 25 april 2017 is een eerste bijeenkomst geweest met woCom waarbij verschillende problemen zijn besproken Vooral het grote aantal mutaties baart ons grote zorgen en als gevolg daarvan de onbekendheid met de nieuwe medehuurders. Hierdoor is onderling contact geminimaliseerd en controle op ongewenst bezoek uitgesloten.
Op 3 juli zijn door woCom antwoorden gegeven op de gestelde vragen en op 27 september was er weer een vergadering waarbij nogmaals op de klachten is ingegaan. De bewoners zijn per mail op de hoogte gebracht van de bevindingen en resultaten.
Bij de plannen voor het herinrichten van de binnentuin zijn de bewoners uitgenodigd een presentatie bij te wonen in ‘t BrandPunt. Helaas was er slechts een beperkte groep huurders aanwezig. Dit komt ook omdat een groot gedeelte van de huurders slechts tijdelijk in ons complex verblijft en om die reden geen belangstelling heeft voor zaken die met de inrichting en aankleding van het complex te maken hebben.
Eind oktober werd bekend dat de blokken 15,15a en 16 in de verkoop staan en onzerzijds is voorgesteld dat woCom dit per brief aan de huurders kenbaar zou maken. Dit is ook gedaan.
Met burendag hebben wij met een aantal bewoners een activiteit georganiseerd, te weten het monteren en schilderen van vogelhuisjes en bevestigen aan het hekwerk van de afzuiginstallatie van Albert Heijn. Het was een leuke en gezellige bezigheid. De felle kleuren steken mooi af bij de donkere achtergrond. Diverse bewoners, waaronder mensen uit voormalig Joegoslavië, Iran en Zuid-Afrika hebben een bijdrage geleverd middels eigen gemaakte taart, broodjes en ragout. Ook woCom en de Jumbo hebben een bijdrage geleverd waarvoor onze dank. En zo was het al met al een zeer geslaagde dag.
Wij hopen door de bewonerscommissie meer contact te krijgen met de overige bewoners. Er is inmiddels kennis gemaakt met de nieuwe beheerder te weten VB&T nu de complexen verkocht zijn aan Aegon/Amvest. De kennismaking is plezierig verlopen. Het was een constructieve en informatieve bijeenkomst waarbij veel vragen zijn beantwoord en misverstanden zijn opgelost.
Ook bij Amvest is sprake van bewonerscommissies, we zullen zien hoe een en ander nu gaat verlopen.

Helmond 31 maart 2018

4.4 Bewonerscommissie Apostelwijk

De Apostelwijk ligt tussen de Goorloop en Mierloseweg en behoort tot Mierlo-Hout.
De wijk bestaat uit zowel huur als koopwoningen.

In de jaren ’90 is er een bewonerscommissie opgericht die op 31 december 2017 bestond uit:
Mieke van den Dungen (voorzitter/secretaris), Berrie Smits (afgevaardigde en voorzitter HBV De Vaart), Greet Smits, Tonnie Lorenzo, Simone de Groot, Marinus van Bragt, Tonny Groot en Willie Swinkels.

De bewonerscommissie heeft in 2017 twee maal vergaderd.
Maandag 22 mei en maandag 11 september, op deze avond waren Trudie Thijssen en Wilma Modderman van woCom aanwezig. Zij kwamen om uitleg te geven over de rol die bewonerscommissies kunnen spelen bij het uitvoeren van de Samenwerkingsovereenkomst huurdersorganisaties.

Marinus van Bragt en Berrie Smits nemen deel aan de meedenkgroep Goorloopzone.

Leefbaarheid/Buurtbeheer
Er is in 2017 geen wijkschouw geweest.
De wijk ziet er goed uit, al moet er hier en daar wel wat gedaan worden.
Wij streven er toch naar om in het vervolg minimaal eenmaal per jaar een wijkschouw te houden.

Externe Contacten
De contacten met woCom zijn goed, maar dit kan altijd beter.

Speelterrein Suurhofstraat
De paden van dit speelterrein zijn al vanaf het begin gespreksstof met de gemeente. De ruwe afwerking was bepaald niet kindvriendelijk. Schaafwonden en kapotte knieën kwamen regelmatig voor. Gelukkig is daar een einde aangekomen. De gemeente heeft in het voorjaar van 2017 een nieuwe afwerklaag aan gebracht (zonder scherpe steentjes). Zoals je ziet de aanhouder wint.

Goorlooppark Midden
Het Goorlooppark Midden wordt begrensd door het spoor, de Europaweg, de Troelstrastraat en de Kasteelherenlaan. De inrichting van het Goorlooppark nadert zijn voltooiing. In mei 2017 is gestart met de herinrichting. Het wandel/fietspad is aangelegd, de bomen en struiken zijn geplant en het hondenlosloopveld is aangebracht. In het voorjaar van 2018 wordt het laatste deel van deze groene long opgeleverd en hopen we dat medio 2018 alles gereed is.

Woningen Goorlooppark midden
De bouw van de 105 woningen tussen het Goorlooppark Midden en de Kasteelherenlaan start naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2018

Namens bewonerscommissie Apostelwijk

Marinus van Bragt

4.5 Bewonerscommissie Houtsdonk

Bewonerscommissie Houtsdonk is gestart op 30 augustus 2017 en heeft 5 bestuursleden te weten: Chris Schriks, Antoon Hoefnagels, Henk Ceelen, Peter van der Looverbosch en Johan Verstappen.

Het doel is om de belangen van de bewoners en huurders te behartigen. Om dit zo goed mogelijk te doen wordt er nauw samengewerkt met de Huurders belangenvereniging de Vaart, WoCom, Politie, gemeente Helmond, Buurtpreventie Houtsdonk en de Wijkraad Helmond-West.

Veiligheid
Afgelopen jaar hebben we de veiligheid van de hoogbouw inclusief de parkeerplaatsen, kunnen vergroten door het plaatsen van 2 camera bewaking – systemen. Dit is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de bewoners en giften van: de Wijkraad Helmond-West, HBV de Vaart, gemeente Helmond en woCom. Op verzoek is de groenvoorziening flink aangepakt met als resultaat dat de parkeerplaatsen veel overzichtelijker geworden zijn en ongewenste gasten/personen zich er niet meer “thuis” voelen.

Overlast
In de flat aan het Wethouder van Deutekomplein veroorzaken enkele bewoners veel overlast.
De overlast bestaat uit:
– het dealen van drugs, wat veel nachtelijke activiteiten met zich meebrengt en schuldeisers die bij de betreffende bewoner de ramen eruit slaat.
– Twee bewoners die bijna dagelijks ruzie maken en daarbij geen rekening houden met andere huurders die hun woongenot drastisch zien slinken! Bij overlast word de Wijkagent ingeschakeld om dit aan te pakken. Omdat de flat een 55+ waardering heeft, zal woCom voortaan voor de eenpersoonsflats ook rekening houden en voorrang geven aan nieuwe huurders die aan de 55+ waardering voldoen. De bewonerscommissie ziet hierop toe.

Renovatie
Er zijn plannen om de twee flats te renoveren om het energielabel op te waarderen naar een label B. In 2018 volgt hierover meer informatie.

Scootmobiel-ruimte
WoCom wil bij beide flats in de wijk een Scootmobiel-ruimte maken. Men zit momenteel in een vergunningsfase.

Vrijwilligers
Circa 17 vrijwilligers maken elke eerste maandag van de maand de flats rondom schoon. Enkele hiervan houden ook de groenvoorziening bij. Ze hebben borders en bloeiende perken gemaakt. Voor eventuele onkosten kunnen zij terecht bij de Wijkraad en WoCom. Indien nodig zal de Bewonerscommissie Houtsdonk ook bijspringen.

Plannen 2018
Het plan is om het woongenot terug te brengen zodat de bewoners (gemiddeld 70 jaar) zich weer veilig in hun eigen huis voelen.

Johan Verstappen
Voorzitter Bewonerscommissie Houtsdonk

4.6 Bewonerscommissie Annawijk

In 2014 is de belangengroep Annawijk opgericht. Sinds de discussie over de komst van een vluchtelingenopvang is de belangengroep het aanspreekpunt voor bewoners van de Annawijk, en komen zij op voor de belangen van die bewoners. Zo is de belangengroep in gesprek gegaan met gemeente en WoCom over de toekomst van de wijk. De gemeente, woCom en andere (maatschappelijke) organisaties gaan dit jaar de wijk herstructureren. Er zal wijkvernieuwing plaatsvinden door de realisatie van renovatie/ sloop van diverse woningen. Helaas staat de belangengroep Annawijk los van HBV De Vaart en voert het een eigen communicatielijn met woCom.
In 2016 heeft woCom beleid opgesteld voor een bottom-up communicatiestructuur die zijn oorsprong heeft vanuit de nieuwe Woningwet 2015. Een Kernpunt uit de vernieuwde woningwet is meer inspraak voor huurders door middel van een huurdersbelangenvereniging. De Huurdersbelangenvereniging bestaat uit afgevaardigde vanuit een bewonerscommissie.
Verleden jaar hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden in de Annawijk. In de Annawijk is er nog geen bewonerscommissie met afgevaardigden in HBV De Vaart. In samenwerking met ‘Het Huurdershuis’ heeft HBV De Vaart op woensdag 14 december jl. een informatieavond bewonerscommissie Annawijk georganiseerd. Francis de Bever van ‘Het Huurdershuis’ heeft die avond een heldere presentatie gegeven over het functioneren van de huurdersbelangenvereniging en de bewonerscommissie. Helaas was er geen grote opkomst.
Tot op heden is er nog geen bewonerscommissie in de Annawijk met afgevaardigden in HBV De Vaart. HBV De Vaart is in gesprek met de belangengroep Annawijk voor een eventuele samenwerking. Dit jaar zullen deze gesprekken verder vorm gaan krijgen.

5. Financieel overzicht 2017

Onderstaand het financieel jaaroverzicht 2017, met dank aan penningmeester Cor Rooijakkers.