Blog

Agenda Jaarvergadering 18 april 2018

Helmond, 28 maart 2018

Betreft: Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging de Vaart

Aan ALLE huurders van woCom in de gemeente Helmond, leden Raad van Toezicht / RvC, directie en medewerkers van woCom.

Langs deze weg nodigen wij u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering op woensdag 18 april 2018.
Deze vergadering zal worden gehouden in Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond West.

De aanvangstijd is 19.30 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 2017
4. Bespreken Jaarverslag 2017 van HBV de Vaart incl. Bewonerscommissies
5. Financiën 2017, verslag van de kascommissie.
Samenstellen kascommissieleden 2018
6. Verkiezing bestuursleden: geen vacatures / aanmeldingen uit bewonerscie’s
7. Woonbond informatie.
8. Thema “Betaalbaarheid” door Wouter Bollen Woonbond
9. Rondvraag
10. Sluiting en hierna een drankje met een hapje

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bijv. de notulen van de Jaarvergadering 2017 of het Jaarverslag 2017, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken aan de secretaris: secretaris@hbv-devaart.nl
Ook kunt u genoemde stukken vinden op de website van HBV de Vaart: www.hbv-devaart.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur HBV de Vaart
Namens deze voorzitter Berry Smits

Toon uw betrokkenheid met de huurdersbelangen en ben aanwezig !!!!!!